13.5 C
Deurne
dinsdag 21 mei 2024
HomePrivacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Deurne Media Groep (DMG) verwerkt persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Deurne Media Groep (DMG). Deze Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Deurne Media Groep (DMG)  gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Deurne Media Groep (DMG) is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Deurne Media Groep (DMG) vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Deurne Media Groep (DMG) uw persoonsgegevens?

Deurne Media Groep (DMG)  verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken deze voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder voor:

 • identificatiedoeleinden;
 • het u mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen;
 • het kunnen sturen van elektronische bevestigingen van uw registratie en/of uw bestelling;
 • het kunnen bellen of e-mailen van u indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
 • het samenwerken met (gemeentelijke) organisaties;
 • het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening aan klanten en gebruikers;
 • het bevragen van gebruikers/klanten en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website;
 • voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder regelgeving van het Commissariaat voor de Media).

Deurne Media Groep (DMG) verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derde partijen. Deurne Media Groep (DMG) verwerkt persoonsgegevens via onder andere orderformulieren van onze verkoopmedewerkers wanneer u gaat adverteren, de website en Whatsapp, social media en telefonisch bij bijvoorbeeld het deelnemen aan een winactie op de radio. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Deurne Media Groep (DMG). Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Deurne Media Groep (DMG) uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Deurne Media Groep (DMG)?

Deurne Media Groep (DMG) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • gebruik van de media van Deurne Media Groep (DMG);
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de radiostudio of redactie Deurne Media Groep (DMG). Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de beller of winactie-deelnemer opgeslagen).

Hoe zorgt Deurne Media Groep (DMG) voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Deurne Media Groep (DMG) gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Deurne Media Groep (DMG)  deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Deurne Media Groep (DMG) kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Deurne Media Groep (DMG) maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘samenwerkingsovereenkomsten’.  

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Deurne Media Groep (DMG) kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Deurne Media Groep (DMG) verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Deurne Media Groep (DMG) bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:​Soort gegevens  en bewaartermijn

 • ​Klantgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer): Tot 7 jaar na de laatste transactie.
 • ​Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:  ​7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • ​Accountgegevens website (alleen van toepassing bij medewerkers Deurne Media Groep (DMG))(inlognaam, wachtwoorden): Zolang als u het account heeft.
 • ​Vrijwilligersovereenkomsten (alleen van toepassing bij medewerkers Deurne Media Groep (DMG)): ​Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 2 jaar daarna.
 • Reclamecontracten:  Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 2 jaar daarna.
 • ​Correspondentie (zoals brieven en e-mails): Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 7 jaar daarna.
 • ​Reviews/referenties: Zolang de review of referentie relevant is.

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen: welke rechten hebt u?

U hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Deurne Media Groep (DMG) Martinetplein 1 5751 KM Deurne Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Deurne Media Groep (DMG) wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Deurne Media Groep (DMG) steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit dus altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Deurne Media Groep (DMG) neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact op met onze afdeling (ICT)-techniek.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookieverklaring is van toepassing op alle websites van Deurne Media Groep (DMG).

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen. Onderstaand vindt u de instructies voor het uitschakelen van cookies: – Chrome – Firefox – Internet Explorer – Edge – Safari (iOS) – Safari (macOS)

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn een aantal cookies noodzakelijk. Deze verzamelen geen persoonlijke informatie en zijn altijd geanonimiseerd.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.   Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: Google Analytics We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacybevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 Privacybeleid van derden

Op de website van Deurne Media Groep (DMG) treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Deurne Media Groep (DMG) behorende, websites. Deurne Media Groep (DMG) kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. Deurne Media Groep (DMG) gebruikt Google Adsense voor het weergeven van relevante reclame-uitingen.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op.   Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018   Deurne Media Groep (DMG) behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Deze wijziging zullen wij publiceren op deze website.