5.8 C
Deurne
maandag 4 maart 2024
Home- DeurneBurgemeester Buter roept in nieuwjaarstoespraak op tot verdraagzaamheid en aandacht voor elkaar

Burgemeester Buter roept in nieuwjaarstoespraak op tot verdraagzaamheid en aandacht voor elkaar

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Greet Buter donderdagavond opgeroepen tot verdraagzaamheid en aandacht voor elkaar. In haar nieuwjaarstoespraak besteedde ze veel aandacht aan de gevoelens van onveiligheid en onbehagen die er heersen in ons land.

Daarbij benadrukte Buter dat we moeten blijven streven naar een samenleving die voor iedereen veilig en vertrouwd is: “Het begint met dat we elkaar blijven zien en proberen te verstaan. We mogen het hartgrondig oneens zijn, we moeten in gesprek blijven met elkaar.”

Oprechte aandacht
Dat kan volgens de burgemeester alleen met de juiste aandacht. “Oprechte aandacht die maakt dat wij elkaar, ondanks verschillen van achtergrond en van mening, blijven horen en zien. Het verleden wijst uit dat als we elkaar vinden, we bergen kunnen verzetten. Laat dat ook de toekomst zijn”, aldus Buter.

Aan de andere kant constateert de burgemeester dat er in Deurne gelukkig veel maatschappelijke verbondenheid is, waarbij ze de Royal Music Night noemt als voorbeeld: “Voor het eerst was ik dit jaar getuige van de Royal Music Night, wat een feest! Het maakt me trots dat Deurne dit neer kan zetten en zo veel evenementen rijk is.”

Sport en cultuur
Ook roemt Buter de vele talenten die de gemeente Deurne rijk is op onder andere sportief en cultureel gebied. Daarbij noemt ze wielrenster Yara Kastelijn, turnster Maud Aldenzee, BMX’er Jeffrey Bignell, het E-racing team van het Hub van Doornecollege en de KHD.

Burgemeester Greet Buter stond daarnaast stil bij de verbouwing van het gemeentehuis en de verbetering van de dienstverlening van de gemeente, die bij inwoners moet zorgen voor meer begrip en vertrouwen. Een ander aandachtspunt dat Buter benoemd, is het betrekken van inwoners, ondernemers en vrijwilligers bij keuzes en ontwikkelingen. Ook de nieuwe Omgevingswet, waar onder meer gemeente Deurne jaren naar toe heeft gewerkt, moet gaan zorgen voor verbetering van de service aan inwoners.

Lees hieronder de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Greet Buter.

Van harte welkom in het Huis voor de samenleving. Voor de tweede keer, maar nu veel completer dan vorig jaar. Het voelt goed om u hier weer te mogen ontvangen. Ik hoop dat de feestdagen u en uw naasten rust, gezelligheid en verbondenheid hebben gebracht.
Letterlijk staan we vandaag op de drempel. Niet alleen die van het nieuwe jaar. Ook die van de tweede helft van deze bestuursperiode én die van het tijdperk van grote veranderingen die onze hele regio raken.
De denker des vaderlands, Marjan Slob, schreef onlangs een artikel over aandacht. Dat wat je aandacht geeft, bepaalt je leven. We verdelen onze kostbare aandacht over een veelheid van zaken, vaak vooral gestuurd door een veelheid aan prikkels. Haar pleidooi is om bij het verdelen van die kostbare aandacht zelf de touwtjes weer steviger in handen te nemen. Bewust te kiezen voor wat je echt belangrijk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat als dat lukt, we bergen kunnen verzetten. Op voorwaarde dat we daar samen de schouders onder zetten.
Ons veilige en overzichtelijke Nederland voelt voor veel inwoners al lang niet meer zo, ook in Deurne niet. Gevoelens van onveiligheid en onbehagen zijn serieus. Toch: we blijven streven naar een samenleving die voor iedereen veilig en vertrouwd is. Dat vraagt vandaag de dag iets anders dan we tot nu toe gedaan hebben. Het begint met dat we elkaar blijven zien en proberen te verstaan. We mogen het hartgrondig oneens zijn, we moeten in gesprek blijven met elkaar.
Naast een maatschappelijk onbehagen dat er is, staat ook de werkelijkheid van maatschappelijke verbondenheid. Deurne is een actieve gemeenschap waar inwoners zich met elkaar verbinden. Alle evenementen, groot en klein, dragen daaraan bij. Voor het eerst was ik dit jaar getuige van de Royal Music Night, wat een feest! Het maakt me trots dat Deurne dit neer kan zetten en zo veel evenementen rijk is.
De onderlinge verbondenheid uit zich op vele manieren, zoals in het aantal onderscheidingen. Maar liefst 11 keer werd een Koninklijke onderscheiding opgespeld, tweemaal werd een penning van verdienste in brons uitgereikt, eenmaal de zilveren legpenning en de Veengalm uit Neerkant ontving de Koninklijke Erepenning bij het 100-jarig bestaan.
Deurne laat zich zien, onder andere door de prestaties op allerlei gebied. Het zijn er te veel om allemaal te benoemen, maar een paar wil ik u niet onthouden. Laten we eens sportief terugkijken. De prestaties van Yara Kastelijn in de Tour de France voor vrouwen dwong veel respect af, net zoals de turnprestaties van Maud Aldenzee, BMX’er Jeffrey Bignell en het E-racing team van het Hub van Doornecollege. Muzikaal was er succes voor KHD, die tijdens het concours in Veldhoven de eerste prijs met lof haalde en een recordaantal punten. En u weet: dit is slechts het topje van de ijsberg…
Het afgelopen jaar mocht ik weer vele inwoners ontmoeten. In de ontmoeting zit voor mij veel waarde, dat geef ik bewust aandacht. Zo maak ik kennis met de verhalen van mensen, verdrietige en vrolijke. Verhalen over goede en slechte tijden, over hoeveel er is veranderd en hoeveel ook niet. Ik ontmoet veerkrachtige mensen, die vaak samen voor- en tegenspoed het hoofd hebben geboden. Daaruit haal ik de overtuiging dat het verleden wel degelijk iets betekent voor de toekomst, namelijk dat we samen in staat zijn om ook de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Stap voor stap en zonder elkaar daarbij uit het oog te verliezen.
Vorig jaar startte ik met werkbezoeken. Zo was ik in De Nieuwenhof om te helpen bij het uitserveren van de middagmaaltijd, heb ik een ochtend onze eigen buitendienst geholpen, was ik bij de Speuldries, ontmoette ik de dames van de Tulp, een groep vrouwen met niet-Nederlandse roots, was ik op scholen voor gastlessen, in de bieb om voor te lezen en nog meer. Wat een waardering heb ik voor al die vakmensen en vrijwilligers. Ik ben zeker van plan om hier ook in dit nieuwe jaar tijd voor te maken.
Ook voor de gemeente was 2023 een jaar van betekenis. U ziet: de verbouwing naar ons Huis voor de samenleving is zo goed als afgerond. Met de organisaties die ons Huis bewonen zijn we een inclusief Huis aan het worden, waar inwoners zich welkom voelen. De reuring die dat nu al geeft, stemt mij vrolijk.
Dat we als raad, college en ambtelijke organisatie samen het beste voor Deurne willen, dat staat vast. De gemeenteraad heeft in zijn raadsprogramma op de agenda gezet hoe we de gemeenschap willen dienen en hoe we Deurne samen verder brengen. Dienstverlening aan u, onze inwoners, is daar één aspect van. Een betere dienstverlening leidt naar verwachting tot meer begrip en vertrouwen. Een ander aspect is inwoners, ondernemers en vrijwilligers te betrekken bij keuzes en ontwikkelingen die de komende tijd op ons pad gaan komen. Oftewel: participatie. De raad heeft ruimte gemaakt om daar extra op in te zetten de komende tijd.
Op de meer inhoudelijke thema’s van het raadsprogramma zien we nu, halverwege deze raadsperiode, de eerste resultaten. Resultaten die vaak in samenspraak met inwoners en partners tot stand kwamen. Op het gebied van duurzaamheid staat een stip op de horizon: een energieneutraal Deurne in 2050. En natuurlijk is het het benoemen waard dat Deurne toetrad tot het gezelschap van Fairtrade-gemeenten.
Voor het thema gezondheid werken we aan een gezamenlijk gedragen visie. Daarnaast is met jongeren en partners een start gemaakt om het jeugdbeleid door te ontwikkelen. Om inwoners met een te laag inkomen extra te ondersteunen, is er meer ruimte gekomen in het minimabeleid.
1 januari 2024 was een spannend moment voor iedere gemeente. We werken al jaren toe naar de komst van de Omgevingswet, die nu een feit is. 26 wetten zijn samengebracht in één stelsel. De ambitie is om daarmee eenvoudiger, met minder regels en op basis van vertrouwen te werken aan de fysieke leefomgeving: dat wat je ziet, hoort, ruikt. De Omgevingswet maakt dat inwoners mee kunnen denken over de ontwikkeling in hun eigen leefomgeving.
Als Deurne maken we deel uit van de regio Brainport, dé economische motor van ons land. Het ligt in onze aard om daarin samen te werken, om te acteren vanuit de ‘wij’-gedachte. Deze regionale ontwikkeling gaat leiden tot groei, ook van onze gemeente. Die groei helpt ook de leefbaarheid in onze dorpen en dat draagt bij aan het in stand houden van voorzieningen. Laten we ons realiseren dat groei óók gevolgen heeft voor ons wegennetwerk, fietsverbindingen en het intercitystation. Komend jaar stellen we ons gemeentelijk verkeer- en vervoersplan vast en gaan we ons buigen over de ontwikkelingen van het verkeer in de centrumring en het snelfietspad tussen Deurne en Helmond. Stap voor stap gaan we naar een Deurne dat een maatje groter wordt. Met continu als uitgangspunt: het behouden van onze eigenheid met ons dorpse karakter, onze levendigheid en onze verbondenheid. Want daar zit onze kracht.
Sowieso zijn dilemma’s dagelijkse kost in het politieke bestuur. Zo staan ook wij aan de lat om ons deel bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad heeft uitgesproken te willen voldoen aan dat deel van de opvang dat ons toekomt en een raadswerkgroep heeft daarvoor een voorstel uitgewerkt. Dat staat de komende weken op de agenda. Hoe dan ook, als het gaat om concrete plannen, leven bij omwonenden relevante vragen. Het blijft belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.
Net als vorig jaar, nemen we ook in 2024 belangrijke beslissingen voor de toekomst. Beslissingen die gevolgen hebben voor meerdere generaties. Deze verantwoordelijkheid gaan we met dezelfde energie aan als voorheen, zij het vanuit het college met een iets ander team. U weet dat wethouder Van den Berg helaas moest besluiten zijn werk neer te leggen, waardoor sinds de zomer wethouder Van Rinsum is toegetreden tot het team. U weet ook dat wethouder Biemans onlangs zijn vertrek aankondigde en de raad over een opvolger gaat besluiten. Voorop staat dat we de vaart erin houden. Dat moet ook. We gaan het derde jaar van deze bestuursperiode in en er blijft het nodige op ons afkomen.
Dames en heren, het mag duidelijk zijn: we staan op de drempel van een nieuw jaar, in een periode waarin de bestuurlijke uitdagingen divers en groot zijn. Onze kostbare aandacht is nodig om daar koers in te bepalen en te houden, om de lokale en regionale vraagstukken verstandig te besluiten. Ik wens ons oprechte aandacht toe. Oprechte aandacht die maakt dat wij elkaar, ondanks verschillen van achtergrond en van mening, blijven horen en zien. Het verleden wijst uit dat als we elkaar vinden, we bergen kunnen verzetten. Laat dat ook de toekomst zijn.
Op een geïnspireerd en een inspirerend 2024!

Foto’s: Harold van der Burgt

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen