23.1 C
Deurne
donderdag 25 juli 2024
Home- DeurneProvincie wil meer hulp bieden aan agrarische ondernemers bij innovatie veehouderij

Provincie wil meer hulp bieden aan agrarische ondernemers bij innovatie veehouderij

De provincie Noord-Brabant wil boeren die innoveren meer gaan ondersteunen. Hiervoor zouden casemanagers moeten worden aangesteld die de innoverende ondernemers bijstaan met het proces van vergunningverlening vanuit de verschillende overheden, financiering, risicoafdekking en de eventueel daartoe benodigde contacten met technische leveranciers.

Om alle aspecten van de ondersteuning in kaart te brengen hebben Provinciale Staten in augustus van vorig jaar Gé Backus aangesteld als onafhankelijke kwartiermaker ‘innovatie veehouderij’. Hij heeft in een rapport de toekomst van de veehouderij in Brabant beschreven, waarbij hij vijf aanbevelingen doet. De belangrijkste is dat er meer hulp moet komen op cases bij innovatie in de veehouderij. Daarnaast moet de innovatie volgens Backus versneld worden.

Makkelijker
Bij het opstellen van het rapport waren voor de provincie drie vragen leidend. Er moest inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze voer- en managementmaatregelen kunnen worden gerealiseerd, hoe vergunningverlening voor emissiearme systemen makkelijker kan worden gemaakt en wat er nodig is om vergunningverlening voor Rav-gecertificeerde (Regeling ammoniak en veehouderij) stalsystemen eerder op gang te brengen in relatie tot de Wet natuurbescherming.

Kwartiermaker Gé Backus beveelt aan om te werken met ambitieuze, maar ook realistische doelen en een haalbare tijdlijn. Deze zou moeten gelden voor zowel de overheden en ook leidend moeten zijn voor bedrijfsleven. Backus benadrukt dat het belangrijk is dat er ook wordt gewerkt met heldere, eenduidige, afspraken en een meer gezamenlijke aanpak vanuit de verschillende overheden. “Daarnaast is het gewenst om zo snel mogelijk voorwaardenscheppende instrumenten uit te werken waar ondernemers houvast aan hebben. Tot slot is hulp bij het proces belangrijk”, aldus de kwartiermaker.

Routekaart
De aanbevelingen sluiten volgens de provincie naadloos aan bij de afspraken die door het huidige college van Gedeputeerde Staten (GS) zijn gemaakt. “In het Brabantse Programma Landelijk Gebied (BPLG) en de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) wordt al gewerkt aan een samenhangende aanpak die aangeeft waar wel en waar geen mogelijkheden zijn. Via het BPLG wordt ook gewerkt aan een aanpak om te komen tot meer doelsturing om zo een meer voorwaarden scheppend bovenwettelijk instrumentarium te bewerkstelligen”, zegt de provincie. Die geeft ook aan dat er wordt gewerkt aan een herziene Routekaart Stalaanpassingen: “Daarin en in de al ontwikkelde ‘hulp bij passende beoordeling’ worden handvatten gegeven om te komen tot een beter proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving.”

Al eerder vroegen samenwerkende provincies en sectoren, onder de naam Versnellingsaanpak Innovatie Veehouderij, aandacht voor het versnellen van innovatie. De partijen zeggen dat de Nederlandse landbouw voor grote opgaven staat en dat het versneld mogelijk maken van innovaties essentieel is om te komen tot een duurzaam verdienmodel voor veehouders.

Foto: provincie Noord-Brabant

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen