11.4 C
Deurne
donderdag 18 april 2024
Home- DeurneTransparant Deurne ‘bombardeert’ B&W met 100 vragen over opvang asielzoekers Liessel

Transparant Deurne ‘bombardeert’ B&W met 100 vragen over opvang asielzoekers Liessel

Burgemeester en wethouders van Deurne krijgen wel vaker raadsvragen van één of meerdere politieke partijen, maar precies honderd vragen tegelijk is waarschijnlijk ook voor hen een eerste keer. Transparant Deurne heeft alle vragen van zo’n 350 inwoners van Liessel gebundeld. Deze zijn verzameld tijdens een informatiebijeenkomst van de partij op 8 mei in ’t Lijssels Vertier over de opvang van asielzoekers in het dorp.

“Het lijken veel vragen, maar de koeien van Kusters moeten tegenwoordig aan meer regels voldoen”, zegt de fractie van Transparant Deurne. Met die opmerking wil de partij het gevoel samenvatten dat heerste bij de informatieavond, waar Liesselnaren vragen konden stellen over de komst van 40 tot 45 minderjarige vluchtelingen aan ’t Zand 17.

COA en B&W
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst bleek dat er naast de vele zorgen en vragen ook begrip is voor de situatie en dat Liessel als dorp een oplossing moet vinden om zo goed mogelijk om te gaan met de komst van vluchtelingen. Transparant Deurne en ook de aanwezige fractievoorzitter Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) hadden het liefst gezien dat er ook vertegenwoordigers van de gemeente bij de vragenavond present waren. “Vanuit het COA of B&W was niemand aanwezig. Dus heeft Transparant Deurne zelf alle vragen genotuleerd. We wachten nu op de antwoorden. Hopelijk zonder al te veel open eindjes”, zegt de Deurnese burgerpartij.

Honderd vragen
De honderd vragen die Transparant Deurne heeft gesteld aan het college zijn opgedeeld in zes onderwerpen: Sentiment, Bewoners, Begeleiding, Veiligheid & Verantwoordelijkheid, Locatie en Procedure, Beleid & Communicatie. Hieronder vind je het volledige overzicht van alle vragen, die de fractie van Transparant Deurne heeft gesteld namens de inwoners van Liessel.

 1. Wat schieten we er in Liessel mee op? Hebben we er alleen de lasten van en geen lusten?
 2. “Gemeente Deurne, wel de lusten en wij hier in Liessel de lasten!” Waarom is er gekozen voor huisvesting van de asielzoekers/jongeren in Liessel, waar voor onze eigen jongeren al niets te doen is. Waarom niet in Deurne zelf?
 3. Wordt de garantie gegeven dat er alleen “ECHTE” asielzoekers worden opgevangen in Liessel en geen zgn. ‘veiligelanders’? Ook gesteld als: Zijn ze op de vlucht voor oorlog, ongerechtigheid of gevlucht om economische redenen? Belangrijke ja/nee vraag: Worden ‘veiligelanders’ met zekerheid uitgesloten?
 4. Welke overlast verwacht en/of gevolgen voor de leefbaarheid verwacht de gemeente op basis van ervaringen elders? Is de verwachting verschillend bij 25, dan wel 45 bewoners?
 5. Welk bedrag betaalt het COA aan de eigenaar/investeerder van Zand 17? We lezen behoorlijke bedragen her en der bedragen per bed per nacht en voor maaltijden? Kan hier openheid in verschaft worden. (Zeker gezien er voor begeleiding een beroep gedaan wordt op vrijwilligers)
 6. Er leven zorgen over het feit dat de investeerder niet uit Liessel komt. Niet op de locatie woont. En wel kiest voor de meest moeilijk te plaatsen doelgroep en bovendien het maximaal mogelijke aantal. Hoe kijkt de gemeente aan tegen deze zorgen?
 7. “Waar is de burgemeester?” Waarom was het college en/of COA niet vertegenwoordigd op de open avond op maandagavond 8 mei in Liessel?
 8. Er worden onder grote druk opvangplaatsen geregeld. Mogen we van het college dezelfde inzet en doortastendheid verwachten bij het tegengaan van de wooncrisis voor m.n. jonge inwoners van Liessel?
 9. Worden er voor jonge Liesselnaren ook tijdelijke woonmogelijkheden geschapen? Zo ja, waar en op welke manier?
 10. De opgave om asielzoekers te huisvesten is groot. Er is een asielcrisis en de toestroom van m.n. minderjarige vreemdelingen neemt sterk toe. Tegelijkertijd kampt de gemeente, het COA (iedereen eigenlijk) met personeelsgebrek. Hoe wordt de kwaliteit en kwantiteit van de opvang en begeleiding, onderwijs gewaarborgd wanneer enerzijds wordt opgeschaald maar er anderzijds sprake is van grote tekorten?

Bewoners

 1. Komt er een contactpersoon/meldpunt voor als er vragen zijn of overlast is en zijn die 24 uur per dag bereikbaar. Wie is er eindverantwoordelijk wanneer er overlast is?
 2. Hebben deze personen de vrijheid om buiten hun verblijf in Liessel rond te hangen. Krijgen we dezelfde problemen als in Budel? Wordt er geen groep hangjongeren gecreëerd.
 3. Er wordt gesteld dat 40-45 de ondergrens is. Op andere plekken in het land is ook een kleinere schaal mogelijk. (bijv. 20-30 bloemendaal.nl/huisvesting). Welke mogelijkheden bestaan er om te kiezen voor een kleinere schaal?
 4. Welke cultuur brengen de vluchtelingen uit m.n. Syrië en Eritrea met zich mee? Wat zijn de belangrijkste cultuurverschillen tussen deze twee groepen of zelfs binnen de groep (Syriërs)? Hoe uit zich dit in de dagelijkse praktijk?
 5. In Sevenum zijn er behoorlijk spanningen tussen de verschillende nationaliteiten. Klopt dit beeld? Waarom wordt ervoor gekozen om de nationaliteiten te vermengen? Is er een mogelijkheid om de samenstelling te sturen en spanningen te voorkomen? Dus concreet om Syriërs en Eritreeërs op afzonderlijke locaties te plaatsen? Waarom wordt dit niet gedaan?
 6. Is er gekeken naar de aanwezigheid van een orthodox kerkje in Asten-Heusden? Hoe zou dit kunnen bijdragen?
 7. Waarom worden er op 1 locatie niet alleen vluchtelingen geplaatst met dezelfde culturele achtergrond? Waarom is het gemengd?
 8. Klopt het dat AMV’ers in locaties dichter bij een stad veel steun ervaren van de aanwezigheid van bijv. een moskee of orthodoxe kerk? En ook een vangnet hebben door een al bestaande gemeenschap van mensen uit het thuisland. Wordt dit op enige manier ondervangen in Liessel?
 9. Zijn het allemaal aparte individuen of zijn er ook broers, zussen, familieleden, kennissen?
 10. Mogen de vluchtelingen bezoekers ontvangen? Ook gesteld: Kunnen derden zich op het terrein bevinden?
 11. Wat gebeurt er als mensen een tijdlang niet thuiskomen?
 12. “Voorstel voor een ‘probeer’ periode, als het tijdens deze periode blijkt dat het om wat voor reden(en) dan ook niet past, dan vergunning definitief intrekken.” Hoe kijkt het college naar deze suggestie? Op welke wijze wordt geëvalueerd en wie is bij de evaluatie betrokken?
 13. Moeten de bewoners zelf koken? Wordt er gezamenlijk gegeten en gekookt onder goede begeleiding?
 14. Worden er boodschappen voor hun gedaan of doen ze dit zelf? Zelf of met begeleiding?
 15. Krijgen de bewoners zakgeld?
 16. Hebben de bewoners vervoer? Op welke manieren?
 17. Krijgen de bewoners een inburgeringscursus? Krijgen ze de mogelijkheid aangeboden om de Nederlandse taal en (Nederlandse – Brabantse – Liesselse) cultuur te leren? Wordt er aan hun duidelijk gemaakt dat de Liesselse bevolking niet veel buitenlanders gewend is en er ook niet aan gewend is om hier op een goede manier mee om te gaan?
 18. Komen er alleen jongens of ook meisjes? Zo ja, wat is de verhouding tussen jongens en meisjes?
 19. De samenstelling van de groep wisselt met regelmaat. Vanuit een ervaringsdeskundige werd aangegeven dat dit vaak abrupt en regelmatig zonder ogenschijnlijke reden gebeurt. Welke oorzaken/redenen zijn er dat iemand van een locatie kan verhuizen? Hoelang wonen de vluchtelingen gemiddeld in een vaste AMV locatie?
 20. Belemmert dit wisselende samenstelling niet te veel het ontstaan van betrokkenheid met het dorp? Hoe houdt je vrijwilligers betrokken wanneer bewoners vaak wisselen?
 21. Kunnen de bewoners verplicht worden om 22:00h thuis te zijn?
 22. Hebben de vluchtelingen nog ouders of familie?
 23. Waarom zijn er m.n. jongens die naar Nederland vluchten?
 24. Zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het eigen ‘huishouden’ met schoonmaken etc. Krijgen ze daar ook zelf taken in? Hoe werkt dit in de praktijk? Of komt dit uiteindelijk nog vaak terecht bij een schoonmaakbedrijf?
 25. Wat gebeurt er als een bewoner 18 wordt? Blijven ze in Deurne wonen na hun 18e?
 26. Wat gebeurt er als een bewoner een negatief besluit op zijn asielaanvraag krijgt?
 27. In Liessel wonen zo’n 90-120 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 18. Nu komen er 45 bij. Dit is een fors percentage boven op de bestaande leeftijdsgroep. Hoe wordt hier tegenaan gekeken? Ontwricht dit het dorp niet te veel?

Begeleiding

 1. Hoeveel mentoren zijn er gekwantificeerd beschikbaar. Hoeveel begeleiders zijn er overdag, in de avond, in de nacht, in het weekend en in de schoolvakanties? Wanneer er geen concreet antwoord gegeven kan worden, wordt deze vraag wel beantwoord voordat een vergunning wordt afgegeven?
 2. Vanuit Sevenum krijgen we signalen dat de mentoren vaak recent afgestudeerd zijn en niet altijd opgewassen tegen de mondigheid van de AMV’ers. Hoe worden huisregels dan gehandhaafd? Wat gebeurt er wanneer jongeren lak hebben aan de huisregels? Wat gebeurt er als jongeren niet naar school willen/gaan? Of zich niet houden aan de nachtrust vanaf 22.00 uur?
 3. Waar komen de werknemers vandaan die op de locatie gaan werken? Welke talen spreken zij doorgaans?
 4. Wat is de rol van de voogd? Wat is de rol van de mentor? Hoeveel vluchtelingen (casussen) heeft een voogd onder zich?
 5. Wordt er toezicht gehouden op het feit dat deze jongeren in de avond en nachtelijke uren niet geronseld worden door criminele organisaties voor criminele activiteiten? Dit gebeurde al eerder bij andere asielzoekerscentra.
 6. Een onderwijzeres op het ISK vertelde dat ze nu 4x zoveel leerlingen heeft als een paar jaar terug. Welke garanties zijn er dat de begeleiding de komende jaren op peil blijft. Mede gezien het feit dat er overal sprake is van personeelskrapte en tegelijkertijd het aantal opvanglocaties en het aantal asielzoekers groeit? Waar worden deze garanties vastgelegd?
 7. Zijn de vluchtelingen getraumatiseerd? Is begeleiding op het gebied van opgetreden trauma’s ongeregeld? Op welke wijze? Ook gesteld als: Is er goede, deskundige, voldoende en ervaren (psychologische) begeleiding?
 8. Hoe wordt het makkelijk gemaakt om contact met elkaar te leggen? Vanuit vluchtelingen naar inwoners en andersom.
 9. Hoe kan er vanuit Liesselnaren gecommuniceerd worden met de vluchtelingen? We lezen dat een ‘glimlach’ veel doet. Maar het is juist belangrijk dat er i.i.g. een gesprek mee te voeren is. Wat is de ervaring met de talenkennis van de vluchtelingen?
 10. Zijn er tolken aanwezig, die eventueel moeten en kunnen bemiddelen? Of wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van een tolkentelefoon?
 11. Waar gaan de jongelui naar school?
 12. In Nederland hebben we zo’n 40 weken school, maar de rest is vakantie. 3 maanden bijna. Wat gebeurt er dan?
 13. In de veel gestelde vragen worden een beroep gedaan om vrijwilligers om te helpen. Waarom wordt de begeleiding niet in de eerste plaats professioneel geregeld?
 14. Is begeleiding vanuit de Liesselse gemeenschap mogelijk? Denk hierbij aan taalonderwijs. Deze vraag is ook gesteld als: Hoe kunnen we als Liessel zorgen dat we met elkaar zorgen dat er iets te doen is voor de vluchtelingen? Welke handvatten biedt de gemeente? Welke praktische ondersteuning biedt de gemeente?
 15. Zijn er middelen beschikbaar voor de omgeving/Liessel om zelf activiteiten te organiseren? Zo ja, in wat voor orde van grootte en op welke manier?
 16. Mogen de vluchtelingen werken? Zo ja, heeft werken gevolgen voor hun leefgeld? Zo ja, wordt dit aangemoedigd en makkelijk gemaakt?
 17. Welke rol is er weggelegd voor de wijkwerker?

Veiligheid & Verantwoordelijkheid

 1. “Komt er dan ook extra politie?” Herschreven als: Op welke wijze wordt er gekeken naar de aanrijtijden van de politie in Liessel? Wat wordt hierin verbeterd?
 2. Hoe vaak vinden er incidenten plaats in Sevenum? Hoe vaak is de politie naar die locatie gemoeten? Welke cijfers heeft het COA over incidenten en overlast in Sevenum?
 3. Is de bewaking (net als de mentoren) ook bekend met de cultuur van de asielzoekers?
 4. Tot hoever reikt de taak van het COA en wanneer begint de taak van de politie?
 5. Bij Jan Linders werken vaak Liesselse tieners. Zij komen daarbij waarschijnlijk automatisch in contact met de vluchtelingen. Er wordt een situatie geschetst waarbij bijv. meisjes van een jaar of 16-20 niet opgewassen kunnen zijn tegen een groep en zich ongemakkelijk/onveilig voelen. Wordt dit op een of andere wijze begeleid? Of is dit de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever?
 6. Er leven veel zorgen dat m.n. vrouwen en meisjes uit Liessel overlast zullen ervaren of zich ongemakkelijk, onprettig of zelfs onveilig voelen. Hoe wordt dit onderkend en op wat wordt er in het werk gesteld om een gevoel van veiligheid te garanderen?
 7. Wie is aanspreekbaar wanneer er overlast, dan wel incidenten zijn? Is er een duidelijk aangewezen aanspreekpunt bij politie, gemeente en COA?
 8. Wie draagt (als persoon/functie) de eindverantwoordelijk wanneer er problemen ontstaan? Hoe ligt de verantwoordelijkheid op de locatie, buiten de locatie. Bij overlast en bij incidenten? Wie is er eindverantwoordelijk en op welke wijze (via wel proces) is de eindverantwoordelijke aanspreekbaar op zijn verantwoordelijkheid?
 9. Welke verantwoordelijkheid draagt de burgemeester?
 10. Krijgen bewoners altijd een terugkoppeling op het moment dat er meldingen van incidenten dan wel overlast worden gedaan?
 11. Komt er een beheersgroep (bestaande uit bijv. gemeente, politie, COA) die periodiek werk maakt van binnengekomen meldingen?
 12. Wie is verantwoordelijk en op welke wijze aanspreekbaar wanneer in de praktijk de opvang tot meer problemen leidt dan op is voorgespiegeld?
 13. Is het mogelijk dat we meetbare afspraken kunnen maken om alles in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld als er ernstige incidenten gebeuren, en dan een concreet aantal wat dan. Er moeten ten alle tijden een x aantal begeleiders aanwezig zijn.
 14. Is de gemeente, het college en het COA bereid om voordat de groep in Liessel wordt gehuisvest en voordat de vergunning is verstrekt om met een (werk)groep uit Liessel te gaan zitten om (werk)afspraken te maken?

Locatie

 1. Is er voor deze locatie gekozen omdat deze locatie bij toeval is aangeboden? Of is er voor deze locatie gekozen door meerdere locaties tegen elkaar af te wegen?
 2. Het is voor vluchtelingen makkelijker om te aarden in een stad dan in een klein dorp. (o.a. omdat er vaak al een gemeenschap uit het thuisland zit). Waarom wordt er gekozen voor een steeds wisselende groep jongeren? Zou je niet beter kiezen voor gezinnen die na de asielprocedure dan ook in Liessel mogen blijven wonen? (Bij de vraag wordt verwezen naar een Syrisch gezin wat goed ontvangen wordt in het dorp.) De vraag is dus ook of niet meer gelet moet worden op het verschil tussen dorp en stad wanneer gekozen wordt bij de samenstelling van bewoners.
 3. Is er goed en serieus gekeken naar alternatieve locaties waar meer voorzieningen in de buurt zijn? Nu ligt de dichtstbijzijnde (middelbare) school toch een kilometer of 7 á 8 ver weg.
 4. Op het moment dat Liessel 45 AMV’ers gaat huisvesten. Blijft het dan daarbij? Of is er een kans dat er nog meer locaties voor vluchtelingen (afgezien van statushouders) in Liessel komen? Is dit de bovengrens of waar ligt de bovengrens?
 5. Waarom is er in Liessel gekozen voor de opvang van AMV’ers en niet voor een andere doelgroep?
 6. Is 45 de absolute bovengrens voor de locatie op Zand 17?
 7. Hoe kan het dat er in zo kleine woning zoveel mensen gehuisvest mogen worden?
 8. Waarom is er voor deze doelgroep gekozen? En niet voor Oekraïners of gezinnen? Uit welke andere groepen kon ‘gekozen’ worden? Met deze vraag werd bedoeld welke doelgroepen worden in de opvang van elkaar onderscheiden?
 9. Welke afwegingen heeft de gemeente gemaakt m.b.t. de locatie op het Zand? Of is de keuze m.n. gebaseerd op de aanvraag vanuit het COA?
 10. Wordt de garantie gegeven dat de bewoners allemaal de leeftijd hebben van 15, 16 en 17 en waar wordt deze garantie ergens vastgelegd?
 11. Is er op Zand 17 sprake van langdurige opvang of noodopvang?
 12. Wanneer is het college op de locatie gaan kijken?
 13. ’t Zand is ’s is in de avond en nacht vrij donker met beperkte straatverlichting. Op welke wijze is hier nu al rekening mee gehouden? Zijn er plannen om hier verbeteringen aan te brengen? Zo ja, welke?
 14. In aanvulling op de vorige vraag. Er kwamen vragen over de (veiligheid) op looproutes/toegangswegen, parochiepark, school. We zullen de vraag samenvatten als: Is er een risicoanalyse uitgewerkt voor de omgeving.
 15. Hoeveel ruimte hebben de jongens (p.p.) op ’t Zand? Hoeveel ruimte hebben de jongens inpandig om te recreëren?
 16. Welke recreatievoorzieningen zijn of komen er op het buitenterrein?
 17. Aan welke voorwaarden moet de huisvesting/ruimte van asielzoekers voldoen? Hoe zijn deze eisen in vergelijking met een aantal jaren geleden?
 18. Komt er een open dag op de locatie voor inwoners van Liessel?

Procedure, Beleid & Communicatie

 1. Wanneer is de planning dat de vluchtelingen naar Liessel komen? Wordt hierbij rekening gehouden met de vakantieperiode. (Dat veel inwoners niet thuis zijn)
 2. Is dit een groep die nu elders verblijft? Zo ja, waar? (In de letterlijke vraag werd speciaal gedoeld op: Is het de groep die nu in Sevenum verblijft?)
 3. Op welke wijze gaat het college van B&W het gesprek aan met Liessel?
 4. Op wat voor manier ziet het college van B&W betrokkenheid weggelegd voor de inwoners van Liessel?
 5. Hoe kijkt het college naar het convenant zoals dat in de gemeente Berkelland wordt uitgewerkt?
 6. Welke rol ziet het college voor Liessel in het besluitvormingstraject? Welke inhoudelijke/praktische rol ziet het college voor inwoners van Liessel voordat de nieuwe bewoners gehuisvest worden?
 7. Is het college bereid om een convenant af te sluiten met een vertegenwoordiging vanuit Liessel. Naar het voorbeeld van Rekken, waarin werkafspraken op zwart/wit op papier gezet worden.
 8. Kunnen ‘we’ het tegenhouden? Past de huisvesting van asielzoekers in het bestemmingsplan?
 9. Kunnen ‘we’ het aantal verminderen of ervoor zorgen dat er gezinnen komen? Wat zou hiervoor de weg zijn?
 10. Op welke wijze kan respectievelijk de dorpsraad, een omwonende, een bewoner van de Zandstraat of een andere inwoner van Liessel hierop invloed uitoefenen?
 11. Welk beleid ligt onder de keuze voor de locatie op ’t Zand? Aan welke regels wordt de vergunning getoetst? Is het toetsingskader opgesteld voor 1-1-2023?
 12. De opvang kent een maximale termijn van 5 jaar. We hebben niemand gesproken die geloof hecht aan dit maximum. “Puntje bij paaltje wordt het gewoon verlengd”. Hoe hard is deze termijn? Hoe kan dit t.z.t. worden afgedwongen? Wordt vooraf vastgelegd wanneer tegen die tijd de nood aan de man is er wel of niet tot verlenging kan worden overgegaan?
 13. Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen de vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Welke rol speelt deze rechtszaak in het traject voor het huisvesten van asielzoekers? Wordt de vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten ingetrokken?
 14. Hoeveel plekken moet de gemeente Deurne in de komende periode realiseren voor asielzoekers en statushouders?

Lees ook:

Foto: Facebook Transparant Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen