15.8 C
Deurne
zondag 16 juni 2024
Home- DeurneMogelijk opvang van 150 vluchtelingen in flexwoningen aan Legerweg in Zeilberg

Mogelijk opvang van 150 vluchtelingen in flexwoningen aan Legerweg in Zeilberg

De plannen voor de mogelijke opvang van 150 asielzoekers die gisteren zijn besproken in een besloten raadsvergadering, richten zich op een terrein op de noordelijke hoek van de Legerweg en Hazenveldweg in Deurne-Zeilberg. Het college wil deze plek als voorkeurslocatie aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aanbieden voor de opvang van vluchtelingen voor een periode van vijf jaar.

Hoewel de locatie niet instap-klaar is en het in de praktijk dus nog wel enige tijd zal duren voor er daadwerkelijk asielzoekers kunnen worden geplaatst in de Zeilberg, voelt Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) zich overdonderd door het nieuws. “Het college meldde in de besloten vergadering donderdagavond dat er drie locaties zijn onderzocht waar in onze gemeente asielzoekers zouden kunnen worden opgevangen. Duidelijk werd dat er al was besloten dat de plek in de Zeilberg de meeste ideale is in de ogen van het college”, vertelt Munsters.

Snelheid
De gemeente geeft aan dat er snelheid is geboden bij de opvang van vluchtelingen in Deurne: “Dat maakt dat we de mogelijkheden voor opvang hebben bekeken in of op gemeentelijke eigendommen. We hebben geen gemeentelijke gebouwen beschikbaar voor dergelijke opvang. Wel heeft de gemeente enkele percelen in eigendom die in meer of mindere mate voldoen aan de randvoorwaarden die het COA heeft meegegeven. Dit betreft 3 locaties: bij Vlierden, Liessel en Zeilberg. Op basis van de beoordeling van de percelen aan de randvoorwaarden van het COA komen we tot de Zeilberg als voorkeurslocatie.” De gemeente benadrukt dat de locaties nog niet zijn getoetst door het COA.

Transparante samenwerking
Munsters van OGD is vooral teleurgesteld over de manier waarop B&W de informatie heeft gedeeld: “Wij snappen natuurlijk ook wel dat de nood hoog is en dat ook Deurne mee moet helpen aan de opvang van vluchtelingen, dat staat buiten kijf. Het gaat erom dat we dingen samen besluiten en daar is goede communicatie voor nodig. Wij hebben in dit dossier nu zo vaak aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een open en transparante samenwerking op basis van vertrouwen, zodat we input kunnen leveren, betrokken zijn en serieus genomen worden om gezamenlijk tot oplossingen te kunnen komen.”

Volledig openbaar
Ook voor Transparant Deurne had de vergadering van donderdagavond niet in besloten vorm hoeven plaats te vinden: “In vergelijking met de ‘overvalstrategie’ die in Liessel gebruikt werd, is Transparant Deurne hierbij al iets meer te spreken over de bestuurlijke aanpak. Al zijn we ook nog altijd van mening dat dit onderwerp niet in beslotenheid door de raad hoeft te worden besproken. Dit mag gewoon volledig openbaar.”

‘Doen ons zelf te kort’
De fractie van OGD heeft begin deze maand nog in een motie gevraagd om beleidskaders op te stellen en deze te bespreken in een openbaar debat: “Echter de manier waarop hier een ‘overval’ wordt gepleegd op de gemeenteraad en inwoners, past niet bij de intrinsieke motivatie welke wij als fractie hebben om te willen samenwerken voor Deurne. Zoals zo vaak uitgesproken, we doen ons zelf te kort, door op deze manier met elkaar samen te werken”, zegt Benny Munsters.

Communicatiemomenten
“Aangezien deze ontwikkeling ingrijpt op de (directe) woonomgeving van inwoners,
vinden we goede communicatie van groot belang”, meldt de gemeente. “Daarbij zullen we ook de ruimte bieden voor vragen van de betrokkenen en is onze inzet gericht op het (h)erkennen van eventuele zorgen. Na deze eerste berichtgeving over de locatiekeuze door college en raad, volgen nog meer communicatiemomenten bij iedere nieuwe ontwikkeling zoals de beoordeling van de locatie door COA. Hoe concreter de plannen worden en de tijdslijnen dichterbij komen, hoe intensiever en persoonlijker de communicatie.”

Volgorde
De gemeente zegt dat de volgorde van communicatie hierbij ook zeer belangrijk is: “Eerst de direct omwonenden en daarna breed communiceren door inzet van de eigen
communicatiekanalen en informeren van de pers.” Niettemin was de vertrouwelijke bijeenkomst van donderdagavond niet publiekelijk bekendgemaakt. Raadsleden kregen pas begin deze week te horen dat er een paar dagen later een besloten vergadering zou plaatsvinden over mogelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Deurne.

Zorgvuldig voorbereiden
Daarop heeft Munsters van OGD raadsvragen gesteld, die wel openbaar werden gemaakt door de gemeente en waar onder meer DMG over berichtte. “Als je een uitnodiging krijgt om een raadsvergadering bij te wonen en er wordt alleen gemeld dat een raadsvoorstel wordt toegelicht over het huisvesten van 150 asielzoekers in de kernrand van Deurne, dan wil je daar toch wel iets meer van weten zodat je je als raadslid zorgvuldig kunt voorbereiden. Ook heeft het college een informatieplicht richting de raad, vandaar dat ik vragen heb gesteld.”

Ongemakkelijk
Dat werd Munsters donderdag tijdens de bijeenkomst niet in dank afgenomen: “Gisteren werd door de burgemeester, op een voor mij bijzonder ongemakkelijke manier een link gelegd met de ‘vragen’ welke ik namens onze fractie heb gesteld en de publicatie in de pers. Dat terwijl ik alleen het recht van het stellen van raadsvragen heb uitgeoefend. De beantwoording van de vragen heeft de gemeente zelf publiekelijk gemaakt door ze openbaar online te zetten.”

Zandpad
Naast zorgen over de manier van communicatie, zijn er bij Benny Munsters van OGD ook twijfels over de geschiktheid van de locatie in Zeilberg waar de units voor de 150 vluchtelingen moeten komen staan. “Het gaat om een stuk grond dat eigendom is van de gemeente op de hoek van de Hazenveldweg en Legerweg, aangrenzend aan de gronden van Schonewille. Een gebied waar nog helemaal niets aan infrastructuur ligt, er is alleen een zandpad. Dus daar moeten naast die flexwoningen ook nog riolering, elektriciteit en dergelijke aangelegd worden, dat alleen al heeft enorme impact op de buurt.”

Inspraak burgers
Transparant Deurne vindt het in elk geval een vooruitgang dat de bespreking van het ophanden zijnde raadsvoorstel staat geagendeerd voor de openbare raadsvergadering op 6 juni. “Voor besluitvorming is het dan nog wel veel te vroeg. De eerst volgende stap gaat zijn om burgers intensief te betrekken. Om het gesprek aan te gaan en om voor inspraak te zorgen”, zegt de burgerpartij. Wel vraagt Transparant Deurne zich af of er naast ruimte voor vluchtelingen in de Zeilberg ook werk wordt gemaakt van de woningcrisis in juist diezelfde wijk: “OGD drong eerder terecht aan op meer mogelijkheden voor woningbouw in de Zeilberg. Wat houdt ons tegen om ook (tijdelijke) locaties aan te wijzen voor reguliere woningzoekenden?”

Ironisch
De keuze voor een vluchtelingenopvang in de Zeilberg is volgens Munsters van OGD misschien wel bittere noodzaak, maar tegelijkertijd ook ironisch. “We zitten samen met de Dorpsraad Zeilberg aan tafel bij de gemeente om oplossingen te vinden zodat starters en ouderen in de wijk kunnen gaan wonen of blijven wonen en daar is natuurlijk tijd voor nodig omdat voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant zie je dan dat er met stoom en kokend water wel 150 flexwoningen kunnen worden gerealiseerd op gemeentegrond in de Zeilberg als er andere belangen meespelen. Absoluut begrijpelijk vanuit menselijk oogpunt naar de vluchtelingen toe, maar het voelt wel heel dubbel.”

Woningaanbod
De gemeente erkent dat het woningaanbod in Deurne onvoldoende is om aan de huidige vraag te voldoen. “In het raadsprogramma is prioriteit gelegd bij de realisatie van extra
wooneenheden, in verschillende prijssegmenten, divers en voor verschillende doelgroepen. Dit gaat echter nooit snel genoeg voor de huidige woningvraag, die ook stijgt door de extra vraag vanuit huisvesting Oekraïners, statushouders en arbeidsmigranten. Vooral de specifieke doelgroepen zoals eenpersoonshuishoudens en starters, die ook behoefte hebben aan woningen in het sociale segment voelen dat extra.”

‘Lucht’ geven
De locatie waar mogelijk de flexwoningen voor de vluchtelingen komen te staan, wordt door de gemeente ook als kansrijk gezien voor de realisatie van huisvesting voor spoedzoekers: “Voor reguliere woningzoekenden, maar vooral voor woningenzoekenden met ‘haast’ zoals bij echtscheidingen of bij jongeren/starters, maar zonder ‘officiële urgentie’ zijn ongewenst lange wachttijden ontstaan. Jongeren blijven gedwongen thuis, mensen wonen tijdelijk op de camping of verhuizen van plek naar plek. Een andere (tijdelijke) woonvorm kan ‘lucht’ geven.”

Kernrandzone
Daarom is de gemeente samen met woningbouwvereniging Bergopwaarts bezig met plannen voor tijdelijke woningen, naast het reguliere woningbouwprogramma. “De realisatie van tijdelijke woningen is alleen interessant op locaties waar op dit moment niet regulier kan worden gebouwd. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen dus niet ‘in aanmerking’, de kernrandzone wel”, meldt de gemeent.

Lees ook:

Plannen voor opvang van 150 vluchtelingen aan rand van Deurne

Politiek in Deurne wil snel duidelijke beleidskaders voor opvang vluchtelingen

Foto: Transparant Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen